Bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ôtô, xe máy

Bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ôtô, xe máy

Quyết định Số 2018 /QĐ-BTC ngày ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính Bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ôtô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tải Bảng Phụ lục đính kèm để xem chi tiết

Tài liệu đính kèm :
Phụ lục bổ sung BG kèm QĐ 2018.xls (147 KB)

TCT