Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2362/QĐ-BTC

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2362/QĐ-BTC

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2362/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, thay thế về quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Sửa đổi TTHC về đăng ký kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế. Ảnh: Khánh Huyền

Theo đó, Bộ Tài chính đã quyết định sửa đổi, thay thế 2 thủ tục hành chính thuế, bao gồm: Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế.

Trong đó, việc đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế được sửa đổi thay thế như sau:

Sử dụng mẫu số 01A – Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế tại Thông tư 51/2017/TT-BTC thay cho mẫu số 01 của Thông tư 117/2012/TT-BTC.

Bỏ yêu cầu nộp giấy chứng nhận đăng ký thuế, mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của đại lý thuế ký tên trên các hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế….

Giảm thời hạn giải quyết hồ sơ từ 10 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Gửi văn bản trả lời tới doanh nghiệp nếu không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thay vì chỉ ban hành Công văn khi đủ điều kiện như trước đây.

Quyết định 2362/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2017 và sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Đức Minh
TBTC