Các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022

Các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022

Ngày 30/01/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo Nghị quyết, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nghị quyết 07/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày 30/01/2023 và Chính phủ giao Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo nội dung quy định trên