Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT có phải thông báo không?

Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT có phải thông báo không?

Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang quý và ngược lại có phải thông báo không? Căn cứ lựa chọn kỳ khai thuế GTGT theo tháng, quý là gì? Nếu phải thông báo thì mẫu biểu là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

1. Căn cứ khai thuế GTGT tháng, quý là gì?

Căn cứ mức doanh thu năm trước liền kề (gồm cả doanh thu chịu thuế và không chịu thuế trên tất cả các tờ khai thuế GTGT trong năm).

  • Nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì năm hiện hành kê khai thuế giá trị gia tăng theo THÁNG
  • Nếu doanh thu năm trước liên kề nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ ghì năm hiện hành kê khai thuế GTGT theo QUÝ
  • Việc kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý ỔN ĐỊNH trong 1 năm dương lịch
  • Kết thúc năm dương lịch kế toán cần xác định lại doanh thu để làm căn cứ lựa chọn kỳ khai thuế GTGT năm sau.
Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT có phải thông báo không?

Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT có phải thông báo không?

2. Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT có phải thông báo không?

2.1. Nếu Doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo Tháng

Hết năm, kế toán xác định lại doanh thu:

a/ Nếu doanh thu lớn hơn 50 tỷ thì năm tiếp theo Doanh nghiệp vẫn kê khai thuế theo Tháng

b/ Nếu doanh thu nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ thì:

  • Nếu muốn chuyển sang kê khai thuế GTGT theo Quý, phải có văn bản nộp đến cơ quan thuế (mẫu 01/ĐK-TĐKTT ban hành theo nghị định 126/2020/NĐ-CP). Hạn 31/01 năm sau (năm bắt đầu kê khai theo quý).
  • Nếu không có văn bản gửi cơ quan thuế thì năm sau vẫn tiếp tục kê khai theo Tháng.

2.2. Nếu Doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo Qúy

Hết năm, kế toán xác định lại doanh thu:

a/ Nếu doanh thu lớn hơn 50 tỷ thì năm tiếp theo Doanh nghiệp TỰ ĐỘNG chuyển sang kê khai theo Tháng

b/ Nếu doanh thu nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ thì năm sau tiếp tục kê khai theo Quý.

3. Kỳ khai thuế giá trị gia tăng với doanh nghiệp mới thành lập

Được kê khai theo quý đến khi nào hoạt động đủ 12 tháng của một năm dương lịch

Ví dụ: Cty A mới thành lập tháng 5 năm 2022 thì được kê khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2023. Vì thành lập tháng 5 nên năm 2022 không đủ 12 tháng của năm dương lịch 2022. Do đó được kê khai theo quý đến hết 2023. Khi đó mới đủ 12 tháng năm dương lịch của 2023.

Hết thời hạn khai thuế theo quy định trên thì kế toán xác định lại doanh thu theo quy định tại mục 2 nêu trên.

Như vậy:

  • Khi đủ điều kiện chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng thì tự động chuyển không phải báo cáo
  • Khi đủ điều kiện chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Tháng sang Quý thì phải nộp mẫu 01/ĐK-TĐKTT ban hành theo nghị định 126/2020/NĐ-CP, hạn 31/01 năm sau.