Cơ quan thuế các cấp phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình thi hành pháp luật thuế

Cơ quan thuế các cấp phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình thi hành pháp luật thuế

Đây là yêu cầu quyết liệt của Tổng cục Thuế được đề cập tại Quyết định số 137/QĐ-TCT ngày 23/2/2023 về Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2023 nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý thuế.

Theo đó, Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp trong quá trình triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành chính phải được thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan thuế các cấp trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp phải kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai kế hoạch.

Tổng cục Thuế giao cho các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai phổ biến pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính thuế, phí, lệ phí và hóa đơn.

Đồng thời giao Vụ Kê khai và kế toán thuế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị có liên quan để triển khai ứng dụng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính điện tử từ các biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với hành vi chậm nộp hồ sơ thuế.

Về kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, lệ phí, hóa đơn, Tổng cục Thuế tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại một số Cục Thuế địa phương theo đúng kế hoạch kiểm tra năm 2023.

Theo đó, các Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra công tác chỉ đạo triển khai thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; công tác báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, tình hình thực hiện thống kê về xử phạt vi phạm hành chính; công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, lệ phí, hóa đơn; tình hình đảm bảo các điều kiện thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử phạt vi phạm hành chính; báo cáo xử phát vi phạm hành chính về thuế phí, lệ phí và hóa đơn…

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm công tác thống kê, báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật và báo cáo công tác triển khai thanh tra, kiểm tra và xử phạt (nếu có) về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, lệ phí và hóa đơn