Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách đạt 50,3% dự toán

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách đạt 50,3% dự toán

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn do đơn vị thực hiện được 120.169 tỷ đồng, đạt 50,30% dự toán năm và tăng 23,3% (so với cùng kỳ năm 2016).

Trong đó, tổng thu tính cân đối là 119.849 tỷ đồng, đạt 50,17% dự toán và tăng 23,13%; thu nội địa tính cân đối trừ dầu được 111.039 tỷ đồng, đạt 49,03% dự toán và tăng 22,88%; thu từ dầu thô được 8.810 tỷ đồng, đạt 71,05% dự toán và tăng 26,49%; thu nội địa tính cân đối trừ dầu, trừ tiền sử dụng đất, trừ lợi nhuận còn lại được 94.353 tỷ đồng, đạt 46,13% dự toán và tăng 15%.

Về tình hình thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo cho biết, tổng thu trong 6 tháng đầu năm được 64.506 tỷ đồng, đạt 42,87% dự toán và tăng 11,2%, chiếm tỷ trọng 58,09% trên số thu nội địa tính cân đối trừ dầu thô.

Trong đó, thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài được 29.177 tỷ đồng, đạt 43,62% dự toán năm và tăng 21,24%; thu từ khu vực DN công thương nghiệp ngoài quốc doanh được 24.831 tỷ đồng, đạt 43,45% dự toán năm và tăng 11,25%.

Đáng chú ý, số thu từ khu vực kinh tế nhà nước lại giảm 9,69%, thu được 10.497 tỷ đồng, đạt gần 39,7% dự toán năm. Trong đó, thu từ các DN nhà nước Trung ương giảm 7,37%, thu được 7.221 tỷ đồng; thu từ các DN nhà nước địa phương giảm 14,4%, thu được 3.277 tỷ đồng.

Kế hoạch năm nay, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán thu NSNN 238.882 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 226.482 tỷ đồng và thu từ dầu thô 12.400 tỷ đồng. Riêng quý II, đơn vị được Tổng cục Thuế giao thu nội địa 55.727 tỷ đồng./.

Đỗ Doãn
Thoibaotaichinh