Đã có quy trình quản lý rủi ro trong quản lý thuế và sử dụng hoá đơn

Đã có quy trình quản lý rủi ro trong quản lý thuế và sử dụng hoá đơn

Theo Tổng cục Thuế, mục đích của Quy trình này nhằm hướng dẫn cơ quan thuế thực hiện thu thập, phân tích thông tin, phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế trong quản lý và sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, góp phần chuẩn hoá các nội dung và các bước công việc, tạo sự thống nhất khách quan trọng công tác đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn.

Tổng cục Thuế cho biết, việc ban hành Quy trình sẽ góp phần hiện đại hoá công tác đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn; nâng cao khả năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm gian lận tiền thuế. Việc này cũng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Quy trình này hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện áp dụng quản lý rủi ro để đánh giá, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn để thực hiện rà soát, kiểm tra và thực hiện các biện pháp quản lý khác phù hợp.

Đối với việc thu thập, xử lý thông tin, Tổng cục Thuế quy định cơ quan thuế phải thực hiện thu thập, cập nhật và xử lý thông tin nhằm đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi phân tích, đánh giá rủi ro người nộp thuế trong quản lý và sử dụng hóa đơn.

Thông tin phục vụ công tác phân tích, đánh giá rủi ro người nộp thuế trong quản lý và sử dụng hóa đơn được thu thập từ cơ sở dữ liệu ngành Thuế sẽ được quản lý tập trung tại Tổng cục Thuế thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và được xử lý, chia sẻ, cung cấp cho cơ quan thuế các cấp để thực hiện công tác quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thuế, công chức thuế thực hiện thu thập, xử lý thông tin theo Quy trình thu thập, khai thác thông tin phục vụ quản lý rủi ro ban hành tại Quyết định số 86/QĐ-TCT ngày 8/2/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thué.

Về việc xây dựng, sử dụng Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế quy định, bộ chỉ số tiêu chí đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn được áp dụng thống nhất tại cơ quan thuế các cấp để phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế trong quản lý và sử dụng hóa đơn. Trường hợp Bộ chỉ số tiêu chí nêu trên được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo Bộ chỉ số tiêu chí sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý theo từng thời kỳ, Tổng cục Thuế ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung chỉ số tiêu chí ngoài các chỉ số tiêu chí đã ban hành trong thẩm quyền được giao. Ban Quản lý rủi ro chủ trì phối hợp với các Vụ/đơn vị/Cục Thuế nghiên cứu, tham mưu trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành bổ sung hoặc điều chỉnh các chỉ số tiêu chí phân tích rủi ro.

Trong trường hợp cần thiết, để phù hợp với thực tế công tác quản lý thuế tại địa phương, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản đề nghị Tổng cục Thuế ban hành sửa đổi, bổ sung tiêu chí, chỉ số tiêu chí đánh giá rủi ro. Văn bản đề nghị nêu rõ lý do; cơ sở lập tiêu chí, chỉ số tiêu chí; công thức tính; điểm số; trọng số của từng tiêu chí, chỉ số tiêu chí. Văn bản đề nghị của Cục Thuế gửi về Tổng cục Thuế (qua Ban Quản lý rủi ro) chậm nhất trước ngày 30/6 hàng năm