Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế quyết tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thành công nhiệm vụ công tác thuế năm 2023

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế quyết tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thành công nhiệm vụ công tác thuế năm 2023

Trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng năm mới Quý Mão 2023, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế tự hào kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; đội tiên phong, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đồng thời khẳng định quyết tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thành công nhiệm vụ công tác thuế năm 2023.

Lãnh đạo chỉ đạo quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách

Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2023, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thuế đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính. Chủ động đánh giá, dự báo tình hình thu NSNN của từng địa phương và thu ngân sách trung ương để có phương án điều hành công tác thu. Triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 của cả nước cũng như từng địa phương theo tinh thần tại các chỉ thị, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và của Bộ Tài chính.

Để triển khai hiệu quả chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Quyết định số 33/QĐ-BTC ngày 12/1/2023 về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; Dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Đảng uỷ đã phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục Thuế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp thực hiện để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Toàn ngành Thuế đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN; Đồng thời, tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế…

Bên cạnh đó, ngành Thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế; tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính về các giải pháp hỗ trợ thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, từ đó nuôi dưỡng nguồn thu và có những đóng góp quan trọng vào NSNN, tạo tiềm lực vững chắc cho công cuộc phát triển đất nước.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trong công tác quản lý thuế; triển khai các cổng thông tin thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới; trong năm 2023, ngành Thuế tiếp tục nghiên cứu triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc hệ thống hóa đơn điện tử và vận hành hệ thống hóa đơn điện từ khởi tạo từ máy tính tiền, đây là dấu mốc quan trọng góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Bộ Tài chính và Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Năm 2023 được dự báo còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp đã được Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Quốc hội nhận định và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra. Nhận thức được những khó khăn trong tình hình mới, bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao. Để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng và tập trung quán triệt một số yêu cầu nhằm nâng cao sức mạnh của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Bộ Tài chính, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục Thuế đã có chỉ đạo các cấp ủy, phối hợp lãnh đạo Cục/Vụ/đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo bước chuyển tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, khuyến khích mọi người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đảng uỷ tập trung tâm chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên nên tình hình tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được giữ vững và ổn định; từng cán bộ, đảng viên, phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu, giữ vững phẩm chất chính trị, không có hiện tượng tiêu cực hoặc có những biểu hiện về tư tưởng và hành động trái với quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Kịp thời ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống mọi biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; các biểu hiện gây mất đoàn kết, lợi ích nhóm, tiêu cực, nhũng nhiễu, quan liêu.

Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo Cấp ủy các cấp tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; duy trì tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề theo Hướng dẫn số 1146-HD/ĐUTC của Đảng ủy Bộ Tài chính về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy yêu cầu Cấp ủy các cấp thường xuyên theo dõi, nắm tình hình đảng viên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác; việc quan hệ với quần chúng nhân dân, chấp hành kỷ cương, kỷ luật đảng; việc giữ gìn đoàn kết, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác cả ở nơi công tác và nơi cư trú.

Đối với công tác dân vận Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo Cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong cơ quan Tổng cục và trong toàn ngành Thuế; kịp thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo, kết luận của Trung ương, Đảng uỷ Khối và Đảng uỷ Bộ Tài chính về công tác dân vận.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nhiệm vụ chính trị của toàn ngành Thuế năm 2023 rất nặng nề, đòi hỏi mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định rõ lập trường tư tưởng chính trị, nêu cao vai trò trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao. Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục Thuế quán triệt các Cấp ủy một số nội dung. Cụ thể:

Một là, tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 được Quốc hội giao là 1.373.244 tỷ đồng. Trong đó: Thu dầu thô là 42.000 tỷ đồng; Thu nội địa là 1.331.244 tỷ đồng.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp, chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; đồng thời cơ quan thuế các cấp tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp này ngay khi được ban hành nhằm kịp thời hỗ trợ NNT nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu cho NSNN.

Ba là, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán NSNN năm 2023, Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán NSNN năm 2023, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Bốn là, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, trọng tâm công tác quản lý thuế là dựa trên nền tảng thuế điện tử với 13 Đề án thành phần theo các lĩnh vực quản lý thuế.

Năm là, tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa hệ thống thuế theo yêu cầu tại Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phù hợp với các mục tiêu, định hướng đã đề ra tại Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Sáu là, thực hiện tốt chương trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế, mở rộng cơ sở thuế; Kịp thời triển khai áp dụng các văn bản, chính sách pháp luật vào cuộc sống, đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế. Đồng thời, xây dựng, nâng cấp kịp thời các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác quản lý thuế, đảm bảo việc triển khai các quy định mới được thông suốt, hiệu quả, thúc đẩy việc chuyển đổi số trong ngành Thuế.

Bảy là, tiếp tục duy trì và mở rộng việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử, thực hiện điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế. Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin về hóa đơn điện tử; triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; đẩy mạnh các giải pháp quản lý hóa đơn điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ phân tích, chống gian lận trong quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Tám là, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Chín là, tổ chức thành công kỳ thi công chức của ngành Thuế năm 2022 để kịp thời bổ sung nguồn công chức trẻ có chất lượng tốt cho ngành thuế, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của ngành.

Mười là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

Năm 2023, với sự quyết tâm chính trị cao của ngành Thuế, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết nhất trí của cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên, toàn ngành Thuế quyết tâm triển khai công tác thu NSNN năm 2023 tiếp tục đạt được kết quả quan trọng; công tác xây dựng Đảng được củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực: chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức quần chúng sẽ là những kết quả quan trọng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ ngành Thuế trong năm 2023