Danh sách 24 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 – Đợt 1, Đợt 2 07/02/2018

Danh sách 24 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 – Đợt 1, Đợt 2 07/02/2018

ĐỢT 1: 21 CÔNG TY KIỂM TOÁN

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)

3. CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)

4. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)

5. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

6. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)

7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)

8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT (VIETLAND)

9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)

10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)

11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)

13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

14. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)

15. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)

16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)

17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (AISC)

18. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (VIETVALUES)

20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (ANVIET)

21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM VIETNAM)

ĐỢT 2: 03 CÔNG TY KIỂM TOÁN

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NHÂN TÂM VIỆT)

File đính kèm:
DS cong ty kiem toan chap thuan kiem toan cho don vi co loi ich cong chung thuoc linh vuc chung khoan nam 2018_dot1.doc
DS cong ty kiem toan chap thuan kiem toan cho don vi co loi ich cong chung thuoc linh vuc chung khoan nam 2018_dot2.docx

Trích nguồn: Theo http://www.ssc.gov.vn