Danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018

Danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018

Bộ Tài chính công bố danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018, như sau:

Danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 (Kèm theo Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

File đính kèm:
QD 2361 QD-BTC ngay 14-11-2017 ve viec chap thuan cho DNKiT va KTVHN duoc kiem toan don vi co loi ich cong chung 2018 .pdf
Danh sach to chuc kiem toan duoc chap thuc hien kiem toan cho don vi co loi ich cong chung 2018.pdf
Danh sach KTV duoc chap thuc hien kiem toan cho don vi co loi ich cong chung 2018.pdf

Trích nguồn: Theo http://www.mof.gov.vn