Đề xuất mới khung giá tính thuế tài nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Đề xuất mới khung giá tính thuế tài nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Để nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung việc áp dụng khung giá tính thuế tài nguyên đối với các trường hợp sau:

Một là, đối với tài nguyên chưa xác định giá bán bao gồm tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại Luật Thuế tài nguyên, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và hướng dẫn tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.

Hai là, đối với trường hợp giá tài nguyên phổ biến trên thị trường có biến động cao hơn mức giá tối đa của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên hoặc văn bản điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên phù hợp với thị trường, đảm bảo đúng chính sách pháp luật.

Ba là, đối với trường hợp giá tài nguyên phổ biến trên thị trường có biến động thấp hơn nhưng không quá 20% so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên hoặc văn bản điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên phù hợp với thị trường, đảm bảo đúng chính sách pháp luật.

Bốn là, đối với trường hợp phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ giá giao dịch phổ biến trên thị trường hoặc giá bán tài nguyên đó trên thị trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản bổ sung Bảng giá tính thuế đối với loại tài nguyên này.

Dự thảo cũng điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên đối với hai trường hợp gồm: (1) Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành; (2) Phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên.

Sở Tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin đối với các trường hợp sửa đổi, bổ sung, các trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên.

Văn bản góp ý kiến về dự thảo gửi về Bộ Tài chính (qua Tổng cục Thuế), số 123 Lò Đúc, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đồng thời, gửi vào hòm thư điện tử theo địa chỉ bmanh@gdt.gov.vn trước ngày 30/6/2026