Dịch Vụ Kiểm Toán

Dịch Vụ Kiểm Toán

Dịch vụ kiểm toán là một dịch vụ chuyên nghiệp độc lập nhằm cải thiện chất lượng thông tin cho người đưa ra quyết định. Những người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định kinh doanh luôn tìm kiếm các dịch vụ kiểm toán nhằm nâng cao độ tin cậy và sự chính xác của các thông tin họ sử dụng làm cơ sở cho các quyết định của mình.

Khi Quý doanh nghiệp được yêu cầu phải có một cuộc kiểm toán theo luật định, hoặc vì mục đích khác, nhóm kiểm toán của AM Accounting sẽ sẵn sàng cung cấp một cuộc kiểm toán chuyên nghiệp và hiệu quả đáp ứng nhu cầu kiểm toán. Ngoài ra, trong quy trình kiểm toán, chúng tôi sẽ có cái nhìn sâu hơn và chúng tôi sẽ có thể đưa ra được những lời tư vấn để giúp Quý doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai thay vì chỉ đơn thuần là kiểm tra và nhìn nhận những con số.

Dịch vụ kiểm toán đóng vai trò thiết yếu vì nhà cung cấp loại dịch vụ này luôn độc lập và không thiên vị về bất kỳ một thông tin nào.

Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định

Việc Kiểm toán hàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợt Kiểm toán sơ bộ và Kiểm toán kết thúc theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng.

Quy trình Kiểm toán Báo cáo Tài chính được xây dựng trên cơ sở:

  • Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành
  • Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp
  • Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán
  • Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường Luật pháp Việt Nam

Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ cho mục đích thuế

Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ cho mục đích thuế cũng tương tự như kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định nhưng công ty sẽ chú trọng nhiều hơn vào các phần hành và khoản mục liên quan tới thuế, chi phí và nghĩa vụ thuế của đơn vị.

Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước

Mục tiêu của việc kiểm tra các thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước là để thực hiện các thủ tục kiểm toán đã được thoả thuận giữa kiểm toán viên, đơn vị được kiểm toán và bên thứ ba liên quan, để báo cáo kết quả kiểm tra.

Kiểm toán hoạt động

Kiểm toán hoạt động là việc kiểm toán viên kiểm tra, đưa ra ý kiến đánh giá về tính kinh tế, tính hữu hiệu và hiệu quả của một bố phận hoặc toàn bộ phận được kiểm toán. Cuối cuộc kiểm toán, kiểm toán viên sẽ đưa ra những ý kiến để làm cơ sở cải tiến hoạt động của doanh nghiệp. Trong kiểm toán hoạt động, chúng tôi sẽ không hạn chế việc kiểm tra công tác kế toán của doanh nghiệp, bao gồm đánh giá quá trình kiếm soát hàng tồn kho, quá trình mua bán, marketing, bảng lương, và bất kỳ một lĩnh vực nào khác thuộc chuyên môn của chúng tôi.

Kiểm toán tuân thủ

Mục đích của kiểm toán tuân thủ là đánh giá xem doanh nghiệp được kiểm toán có tuân thủ các quy trình, luật lệ hay quy định mà doanh nghiệp phải chấp hành hay không. Kiểm toán tuân thủ có thể bao gồm việc đánh giá việc tuân thủ các quy trình kế toán được quy định của nhân viên kế toán, kiểm tra mức lương của doanh nghiệp có phù hợp với quy định về mức lương tối thiểu hay không, và kiểm tra các điều khoản hợp đồng với các ngân hàng và các nhà lãnh đạo khác để khẳng định sự tuân thủ quy định của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá xem yêu cầu của ngân hàng về vay nợ có được đáp ứng hay không.

Ban lãnh đạo, chứ không phải người sử dụng bên ngoài doanh nghiệp là những đối tượng đầu tiên quan tâm tới mức độ tuân thủ các quy định và pháp luật của doanh nghiệp. Do đó, cuộc kiểm toán này phải được tiến hành bởi chính những kiểm toán viên mà ban lãnh đạo trực tiếp chỉ định.

Thẩm định Due Diligence

Dịch vụ thẩm định Due Diligence tập trung vào việc đánh giá lại tài sản và công nợ của doanh nghiệp phục vụ cho việc sát nhập và mua lại (M&A). Dịch vụ này được tiến hành dựa trên quy trình  đã được thỏa thuận giữa khách hàng và công ty chúng tôi.

Kiểm toán giá vốn công trình xây dựng

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mỗi công ty đều phải chỉ định những kiểm toán viên có năng lực để tiến hành kiểm toán giá vốn xây lắp và nộp cho các cơ quan chức năng đúng thời gian quy định. Và chúng tôi chính là sự lựa chọn thông minh nếu Quý công ty có nhu cầu về cuộc kiểm toán này.