Điều kiện hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính

Điều kiện hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính

Tôi muốn hỏi để hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính thì cần đáp ứng các điều kiện gì? Về vấn đề này, Chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Thế nào là xử phạt vi phạm hành chính?

Theo khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020), xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

(Khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020))

2. Điều kiện hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính

Việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền được áp dụng khi có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020), cụ thể như sau:

– Cá nhân bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, tổ chức bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng trở lên;

– Cá nhân đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn; tổ chức đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh.

+ Trường hợp cá nhân gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc;

Trường hợp cá nhân gặp khó khăn về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì phải có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.

+ Trường hợp tổ chức đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

3. Thời hạn hoãn thi hành quyết định phạt tiền là bao lâu?

Tại khoản 2 Điều 76 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020), thời hạn hoãn thi hành quyết định phạt tiền không quá 03 tháng, kể từ ngày có quyết định hoãn.

Khi đó, cá nhân, tổ chức phải có đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại mục 2 gửi người đã ra quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020).

“Thời hạn thi hành quyết định là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.”

(Khoản 2 Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020))

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt xem xét, quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt đó.

4. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bao gồm các biện pháp sau:

– Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm;

– Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

– Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.

– Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020).

(Khoản 2 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020))

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng