Điều lệ Hiệp hội – Tự hào là Hội viên của Hiệp hội

Điều lệ Hiệp hội – Tự hào là Hội viên của Hiệp hội

Ngày 25/05/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 670/QĐ-BNV đổi tên “Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam – VAA” thành “Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam – VAA” và phê duyệt Điều lệ Hiệp Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Đây là sự kiện quan trọng và là bước ngoặt của quá trình phát triển tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán của Việt Nam. Điều lệ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam được Đại hội III nhiệm kỳ 2005-2009 biểu quyết thông qua và được Đại hội IV nhiệm kỳ 2009-2014 sửa đổi, bổ sung. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc VAA lần thứ VI đã biểu quyết và Nghị quyết thông qua Điều lệ Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Vị thế và vai trò của Hiệp hội với tư cách là một tổ chức nghề nghiệp, đã được khẳng định và nâng cao. Hiệp hội và các hội viên cần làm tất cả mọi việc, để xứng đáng với vị thế mới, vai trò mới và sự kỳ vọng của xã hội về sự minh bạch, tin cậy của thông tin kinh tế tài chính. Tạp chí xin giới thiệu những nội dung cần quan tâm của Điều lệ Hiệp hội, những nhận thức mới và những giải pháp cần thực hiện. Để giúp triển khai Điều lệ với mục tiêu cao nhất là, phát triển tổ chức Hiệp hội và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức nghề nghiệp.

Từ khóa: Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, VAA, Hội viên, Hội thành viên.Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người làm nghề kế toán và kiểm toán với tính chất hoạt động của Hiệp hội là tự nguyện, tự chủ và tự quản. Vì vậy, tất cả những người làm nghề, những chuyên gia, những người làm công tác quản lý, đào tạo kế toán, kiểm toán của Việt Nam đều có quyền tham gia Hiệp hội, đều có thể trở thành hội viên của Hiệp hội. Trên nguyên tắc tự nguyện, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện được quy định trong Điều lệ của Hiệp hội.

Hội viên và niềm tự hào là Hội viên Hiệp hội

Theo quy định tại Điều lệ của Hiệp hội thì hội viên của Hiệp hội gồm Hội viên chính thức, Hội viên liên kết và Hội viên danh dự.

Hội viên chính thức

Gồm Hội viên tổ chức và Hội viên cá nhân.

Hội viên tổ chức

  • Là hội kế toán, kiểm toán các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) và các hội viên hoạt động trong lĩnh vực, ngành, nghề nghiệp kế toán, kiểm toán (gọi chung là ngành); có đủ điều kiện theo quy định, tán thành Điều lệ; có đơn tự nguyện gia nhập là có thể trở thành hội viên chính thức.
  • Hội kế toán, kiểm toán các tỉnh, thành phố: là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những người làm tài chính, kế toán, kiểm toán tại địa phương. Được thành lập hợp pháp, theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện tham gia Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và được Hiệp hội chấp nhận bằng văn bản; Điều lệ của hội viên tổ chức phù hợp với Điều lệ của Hiệp hội và quy định của pháp luật.
  • Hội kế toán, kiểm toán ngành: là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp của những người làm tài chính, kế toán, kiểm toán tại các đơn vị, các tổ chức thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước, các ngành hoạt động trong phạm vi cả nước. Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện tham gia Hiệp hội và được Hiệp hội chấp nhận bằng văn bản. Các hội kế toán, kiểm toán ngành có quyền tự chủ, có Điều lệ riêng phù hợp với Điều lệ của Hiệp hội và quy định của pháp luật. – Đại diện cho hội viên tổ chức tham gia Hiệp hội, phải là công dân Việt Nam.
  • Thời gian đầu thành lập (1994) mới có rất ít hội ngành tham gia Hiệp hội như Hội ngành xây dựng, ngành công nghiệp, giao thông vận tải… nhưng đến nay, Hiệp hội đã có 30 tổ chức nghề nghiệp, trong đó tổ chức thành viên tiền thân và nòng cột của Hiệp hội là: Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, thành lập năm 1989, là một tổ chức nghề nghiệp có tính chuyên nghiệp cao; Chi hội Kế toán viên hành nghề (VICA); 11 hội kế toán tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 5 hội ngành, các tổ chức nghề nghiệp ở học viện, các trường đại học và tổ chức nghề nghiệp tại các công ty dịch vụ kế toán. Các tổ chức thành viên của Hiệp hội có tên gọi rất khác nhau: Hội, Chi hội, Phân hội. Tổ chức thành viên thành lập gần đây và gia nhập Hiệp hội năm 2021 là Phân hội Kiểm toán viên Nhà nước.
  • Năm 2005, Hội Kiểm toán viên hành nghề (VACPA) được thành lập và ngay lập tức là thành viên của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Nhưng rất tiếc, sau hơn 10 năm hoạt động, VACPA đã xin rời khỏi VAA trở thành tổ chức nghề nghiệp độc lập. Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hiện đang là thành viên chính thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), một tổ chức chính trị – xã hội của các nhà trí thức Việt Nam.
  • VAA đã là thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán thế giới (IFAC), của Hiệp hội Kế toán các nước ASEAN (AFA). Năm 2012, VAA đã cử tổ chức thành viên của mình là VACPA tham gia Hiệp hội Kế toán các nước châu Á – Thái Bình Dương