Số định danh cá nhân được cấp theo quy định của pháp luật về căn cước công dân là mã số thuế

Số định danh cá nhân được cấp theo quy định của pháp luật về căn cước công dân là mã số thuế

Đó là một trong những nội dung mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến tại Công văn số 4289/BTC-TCT ngày 28/04/2023 xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế và Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Số định danh cá nhân được cấp theo quy định của pháp luật về căn cước công dân là mã số thuế.

Bổ sung phạm vi áp dụng

Theo đó, Tại dự thảo Thông tư, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung khoản 2a sau khoản 2 và sửa đổi điểm a, điểm h khoản 3 Điều 5 như sau:

“2a. Số định danh cá nhân được cấp theo quy định của pháp luật về căn cước công dân là mã số thuế của cá nhân, đại diện hộ gia đình theo quy định tại điểm k, l, n khoản 2 Điều 4 Thông tư này (trừ trường hợp cá nhân kinh doanh thì sử dụng mã số thuế được cấp theo quy định tại điểm a.2, điểm h Khoản 3 Điều này).

Trước đó, theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế quy định: “Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế”. Theo đó, mã số định danh cá nhân chỉ dụng làm mã số thuế của cá nhân, đại diện hộ gia đình, không sử dụng làm mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức.

Đề xuất bỏ bản sao Thẻ căn cước công dân trong hồ sơ đăng ký thuế

Điều 1 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 7 của Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế, trong đó sửa đổi điểm d khoản 6, khoản 9, khoản 10 Điều 7 như đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay và tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu quy định tại Điểm g, m Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế

Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập và có uỷ quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập.

Trường hợp nộp thuế thu nhập cá nhân tại nhiều cơ quan chi trả thu nhập trong cùng một kỳ nộp thuế, cá nhân chỉ uỷ quyền đăng ký thuế tại một cơ quan chi trả thu nhập. Cá nhân thông báo mã số thuế của mình với các cơ quan chi trả thu nhập khác để sử dụng vào việc kê khai, nộp thuế.

Chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế đã cấp cho cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Trường hợp thông tin họ và tên, số CCCD/CMTND, ngày-tháng-năm sinh của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu thuế khớp đúng với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Cơ quan thuế tự động chuyển đổi mã số thuế đã cấp sang số định danh cá nhân để sử dụng thay cho mã số thuế đã cấp.

Cơ quan thuế gửi Thông báo cá nhân sử dụng số định danh cá nhân là mã số thuế theo mẫu số 41/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế.

Trường hợp người nộp thuế không có tài khoản giao dịch thuế điện tử, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại thì cơ quan thuế gửi Thông báo cá nhân sử dụng số định danh cá nhân là mã số thuế theo mẫu số 41/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này cho người nộp thuế theo địa chỉ hiện tại của người nộp thuế.

Trường hợp thông tin họ và tên, số CCCD/CMTND, ngày-tháng-năm sinh của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu thuế khớp đúng với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhưng thông tin về địa chỉ thường trú, địa chỉ hiện tại khác nhau:

Cơ quan thuế thực hiện cập nhật thông tin địa chỉ theo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo cho người nộp thuế biết cùng với thông báo cá nhân sử dụng số định danh cá nhân là mã số thuế.

Cá nhân kiểm tra lại thông tin địa chỉ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp không chính xác, cá nhân thực hiện điều chỉnh thông tin với cơ quan công an theo quy định của pháp luật về căn cước công dân, đồng thời đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư này để đảm bảo thông tin đồng bộ.

Trường hợp thông tin họ và tên, số CCCD/CMTND, ngày-tháng-năm sinh của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu thuế không xác định được thông tin tương ứng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư