Dừng sử dụng Danh mục hàng hóa miễn thuế của dự án ưu đãi đầu tư khi nào?

Dừng sử dụng Danh mục hàng hóa miễn thuế của dự án ưu đãi đầu tư khi nào?

Theo quy định, thời điểm dừng sử dụng Danh mục hàng hóa miễn thuế (DMMT) là ngay sau khi cơ quan hải quan nhận được thông tin của cơ quan quản lý đầu tư hoặc của cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc của chủ dự án về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh hoạt động của dự án đầu tư hoặc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Trước vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc dừng sử dụng DMMT của dự án ưu đãi đầu tư, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn nội dung này.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Diểm d khoản 6 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định, thu hồi, thông báo cho chủ dự án điều chỉnh Danh mục miễn thuế, dừng làm thủ tục miễn thuế, thu hồi số tiền thuế đã miễn phù hợp với dự án chấm dứt hoặc điều chỉnh hoạt động đối với trường hợp dự án chấm dứt hoặc điều chỉnh hoạt động.

Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định, trong thời gian hưởng ưu đãi, trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.

Điều 5 quy trình miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định, thời điểm dừng sử dụng DMMT là ngay sau khi cơ quan hải quan nhận được thông tin của cơ quan quản lý đầu tư hoặc của cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc của chủ dự án về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh hoạt động của dự án đầu tư hoặc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Về việc dừng sử dụng DMMT, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện thủ tục dừng sử dụng DMMT theo quy định tại Điều 5 Quy trình miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ.

Về chính sách thuế với hàng hóa đã nhập khẩu của dự án, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trường hợp doanh nghiệp thông báo dừng sử dụng DMMT để tiến hành giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, ngay sau khi xử lý dừng sử dụng DMMT, Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện kiểm tra hồ sơ nhập khẩu, sổ sách kế toán, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, thực tế hàng hóa tồn kho, báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế của các nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu miễn thuế phục vụ sản xuất của dự án theo DMMT đã thông báo.

Trong đó, lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất, lắp ráp thành sản phẩm của dự án được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu chưa được sử dụng để sản xuất, lắp ráp thành sản phẩm của dự án không được miễn thuế nhập khẩu. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng yêu cầu Công ty khai thay đổi mục đích sử dụng và nộp đủ thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ