Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022.

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022.

Theo đó, đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), gia hạn thời hạn nộp đối với số thuế phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ, tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2022 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo, tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2022 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các DN, tổ chức.

Thời gian gia hạn là 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5/2022 và quý I/2022, thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6/2022 và quý II/2022, thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2022, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế GTGTcủa tháng 8/2022. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế TNDN, gia hạn thời hạn nộp đối với số thuế tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022 của DN, tổ chức thuộc đối tượng được quy định. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022 của các đối tượng hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực theo quy định. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2022.

Ngoài ra, còn gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của DN, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022