Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ

Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ

Để hỗ trợ và tăng cường chất lượng đội ngũ KTNB, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ dành cho các đối tượng làm công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các Tập đoàn, doanh nghiệp; đăng ký theo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNH_QTbRN8-0fEnTF5Xcsf_7cziU0_oDcXEDUe1Vvr8mDUTg/viewform