Hoàn thiện đề án đề nghị xây dựng Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Hoàn thiện đề án đề nghị xây dựng Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Theo Bộ Tài chính, đối với Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), hiện nay Bộ đang khẩn trương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật gửi Bộ Tư pháp báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ Tài chính đã đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) để trình Quốc hội, đăng ký dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Vừa qua, cử tri TP. Hải Phòng kiến nghị Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa mặt hàng phân bón sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy trình xây dựng dự án Luật gồm 2 bước: lập đề nghị xây dựng dự án luật và xây dựng nội dung chi tiết dự án Luật.

Thực hiện quy định nêu trên, Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng, thu thập kinh nghiệm quốc tế; chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tài chính cũng đã gửi xin ý kiến các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lấy ý kiến rộng rãi tổ chức, cá nhân có liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài chính và tổng hợp, giải trình ý kiến tham gia; xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và tổng hợp, giải trình ý kiến thẩm định để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ về lập đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) để trình Quốc hội, đăng ký dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.