Hoàn trả lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân

Hoàn trả lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân

Ngày 22/8/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3801/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc hoàn trả lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân do hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cụ thể:

Căn cứ và các quy định của pháp luật nêu tại:

– Điều 503 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về hiệu lực của việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Điều 3 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 1/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

– Điều 10 Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc;

– Điểm a khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và hoàn trả các khoản thuế khác;

– Điều 17 Thông tư số 92/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản.

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp: Trường hợp bên mua và bên bán đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có công chứng), đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhưng người chuyển nhượng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai bên đã lập hợp đồng hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có công chứng) thì được hoàn trả số tiền thuế thu nhập các nhân và lệ phí trước bạ đã nộp.

TCT