Hội nghị thường vụ Ban chấp hành trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam khóa VI, lần thứ 7

Hội nghị thường vụ Ban chấp hành trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam khóa VI, lần thứ 7

Ngày 13/12/2023, tại VP. Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA). Hội nghị Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Hiệp Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) lần thứ 7, khóa VI đã họp, với sự điều hành của Chủ tịch Đặng Văn Thanh. Tham dự Hội nghị có 11 Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương. Hội nghị trao đổi và Nghị quyết về công tác chuẩn bị Đại hội VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

PGS.TS. Đặng Văn Thanh, Chủ tịch VAA đã báo cáo tình hình và kết quả chuẩn bị Đại hội theo tinh thần Nghị quyết  Hội nghị thường vụ Ban chấp hành trung ương (BCHTW) khóa VI, lần thứ 6, ngày 26/5/2023 và Hội nghị BCHTW Khóa VI, lần thứ 10, ngày 16/6/2023.

Hội nghị Thường vụ BCHTW lần thứ 7 đã thảo luận và nghị quyết các vấn đề quan trọng để chuẩn bị Đại hội và tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội VII, đảm bảo Đại hội thành công. Hội nghị yêu cầu Đại hội VII được tổ chức một cách trọng thể và đánh dấu một nhiệm kỳ thành công để chuyển sang một nhiệm kỳ mới khởi sắc hơn. Các Ủy viên Thường vụ đã thảo luận và đề xuất nhiều ý kiến nhiều giải pháp. Một số Ủy viên thường vụ đã bày tỏ sẵn sàng đảm lãnh trách nhiệm và đóng góp công sức, trí tuệ, năng lực để Đại hội thành công. Hội nghị đã thống nhất Nghị quyết:

Khẳng định và thống nhất chủ đề của Đại hội theo Nghị quyết Hội nghị Thường vụ 6 và Nghị quyết Hội nghị BCH 10: Tin cậy – Chuyên nghiệp – Phát triển. Cần đẩy mạnh tuyên truyền và quảng bá chủ đề Đại hội VII. Đây cũng là giá trị cốt lõi, là tôn chỉ, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ VII của Hiệp hội.

-Thời gian  Đại hội: tháng 5/2024.

– Địa điểm: Hà nội

-Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hiệp hội (1994-2024) một cách gọn, trang trọng trong ngày Đại hội và trước khi thực hiện chương trình Đại hội VII. Cần có kịch bản chi tiết của ngày Đại Hội.

– Phương thức tổ chức Đại hội: Trang trọng, đầy đủ thủ tục theo quy định, báo cáo và diễn văn kỷ niệm lưu hành đầy đủ trong Văn kiện Đại hội, trình bày ngắn gọn tại Đại hội, chủ yếu trình bày bằng video, clip.

– Hội nghị nhất trí đề cương  Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động do Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị. Đề nghị Tiêu ban Văn kiện chuẩn bị thêm Diễn văn kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hiệp hội

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí:

-Về số lượng Ủy viên BCH:  41- 43 Ủy viên, Ủy viên Ban kiểm tra: 5

Tiêu chuẩn và điều kiện Ủy viên BCH theo Đề án nhân sự ĐH VII đã thảo luận và nhất trí tại Nghị quyết Hội nghị Thường vụ BCH 6 và Nghị quyết Hội nghị BCH 10. Cần quan tâm tiêu chuẩn về vị thế và năng lực tham gia hoạt động Hiệp hội của người đề cử tham gia BCH.

Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch, trong đó có 1 Phó Chủ tịch Kiểm Tổng Thư ký theo quy định của Điều lệ. Ban Thường vụ gồm 15 người, Trong đó có 5 thường vụ phân công làm Trưởng 5 tiểu ban chuyên môn, 1 làm Trưởng Ban Kiểm tra.

Hội nghị nhận thấy, thời gian chuẩn bị Đại hội còn không nhiều, các Tiểu ban cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ thuộc tiểu ban đã được quy định trong Quyết định 125/QĐ-HKT, ngày 20/6/2023.

Hội nghị yêu cầu công tác chuẩn bị sớm có kết quả. Lãnh đạo Hiệp hội cần sớm có báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về chủ trương Đại hội, về cơ cấu nhân sự và Chương trình Đại hội. Khẩn trương làm các thủ tục về khen thưởng năm 2023 và nhân dịp 30 năm thành lập Hiệp hội. Sớm đăng ký làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Kiểm toán Nhà nước để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo.

Để tổ chức thành công Đại hội VII, Hội nghị yêu cầu Ban chuẩn bị Đại hội và các Tiểu ban khẩn trưởng triển khai nhiệm vụ và tích cực, chủ động  đẩy nhanh tiến độ các công việc.

Hội nghị kêu gọi các ủy viên thường vụ, Ủy viên BCHTW tập trung công sức, trí tuệ, trách nhiệm và sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội. Tất cả vì sự thành công của Đại Hội.