Hướng dẫn về lập hóa đơn hàng tặng không thu tiền.

Hướng dẫn về lập hóa đơn hàng tặng không thu tiền.

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 5698/CTBNI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc lập hóa đơn hàng tặng không thu tiền.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn về việc lập hóa đơn hàng tặng không thu tiền như sau:

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn đã giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn:

Điều 7. Giá tính thuế

5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.

b) Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo.

c) Đối với các hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại dưới các hình thức xuất hàng hóa để tặng khách hàng không thu tiền hoặc chiết khấu thương mại:

– Trường hợp chương trình khuyến mại được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thương mại thì Công ty lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mại cho khách hàng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

– Hiện nay, Pháp luật thuế, hóa đơn không có quy định giới hạn số tiền cho 01 lần tặng hàng không thu tiền tương ứng với 01 hóa đơn GTGT.

– Về quy trình thực hiện và các thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở Công thương) đê thực hiện theo đúng quy định