Khẩn trương hoàn thiện đề án quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

Khẩn trương hoàn thiện đề án quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

Để kịp thời triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu một số bộ, ngành khẩn trương xây dựng và báo cáo một số đề án liên quan.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện đề án quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, mở rộng cơ sở thuế đối kinh tế tư nhân theo chỉ đạo tại văn bản số 6372/VPCP-KTTH.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát để biên soạn số liệu thống kê phản ánh đầy đủ, toàn diện hơn quy mô của nền kinh tế bao gồm cả phần kinh tế ngầm, phi chính thức, tự cung, tự cấp, tự tiêu.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý tiền ảo tại Việt Nam. Các đề án này đều cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/1.

Minh Huệ
Tapchithue