Lương tháng này trả ở tháng sau Kê khai thuế TNCN như thế nào?

Lương tháng này trả ở tháng sau Kê khai thuế TNCN như thế nào?

Lương tháng này trả ở tháng sau kê khai thuế TNCN như thế nào? Ví dụ: lương tháng 1 trả ở tháng 2 và cứ như vậy đến cuối năm. Lương tháng 12 năm nay lại trả ở tháng 1 năm sau. Vậy kê khai thuế TNCN tháng/quý như thế nào? Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm như thế nào?

Cách trả lương này khá phổ biến tại các doanh nghiệp. Bởi cuối tháng kế toán chưa thể chốt ngay được lương cho người lao động. Kế toán phải tổng hợp số liệu chấm công, số liệu tiền lương theo năng lực, năng suất lao động, lương theo sản phẩm, các khoản bù trừ tạm ứng, bù trừ bồi thường (nếu có)…

Theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân thì “Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm chi trả thu nhập.”. Như vậy nếu trong tháng này bạn chưa trả lương thì chưa xác định được thu nhập chịu thuế để kê khai/quyết toán (cho dù là bảng lương tháng này bạn đã tính xong, đã trừ thuế TNCN và đã ra số thực lĩnh).

1/ Lương tháng này trả ở tháng sau kê khai thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Theo như quy định trên thì:

  • Nếu bạn kê khai thuế TNCN với kỳ kê khai là kỳ Tháng 1 thì số liệu lương sẽ là của tháng 12 năm trước.
  • Nếu bạn kê khai thuế TNCN với kỳ kê khai là kỳ Tháng 2 thì số liệu lương sẽ là của tháng 1 trước đó.
  • Nếu bạn kê khai thuế TNCN với kỳ kê khai là kỳ Quý 1 năm nay thì số liệu lương gồm: tháng 12 năm trước cộng với số liệu lương tháng 1, tháng 2 năm nay.
  • Nếu bạn kê khai thuế TNCN với kỳ kê khai là kỳ Quý 2 năm nay thì số liệu lương gồm 3 tháng: tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm nay.

Cứ như vậy bạn thực hiện cho các tháng/quý tiếp theo.

Lương tháng này trả ở tháng sau Kê khai thuế TNCN như thế nào?

Lương tháng này trả ở tháng sau Kê khai thuế TNCN như thế nào?

2/ Lương tháng này trả ở tháng sau Quyết toán thuế TNCN như thế nào?

Cũng theo nguyên tắc trên thì số liệu quyết toán thuế TNCN của năm N sẽ gồm lương tháng 12 năm N-1 (năm trước) đến tháng 11 năm N.

3/ Lưu ý về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Việc thống kê số liệu để kê khai và quyết toán thuế TNCN nêu trên là theo quy định của pháp luật về thuế TNCN. Còn với thuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí của năm nào sẽ tính cho năm đó. Nên cho dù lương tháng 12 có trả vào tháng 1 năm sau thì chi phí thuế TNDN năm nay vẫn bao gồm lương tháng 12. Tức là số liệu chi phí năm N sẽ bao gồm toàn bộ chi phí phát sinh trong năm N (bao gồm cả các khoản trích trước nếu có).

Trên đây là quy định về việc xác định thu nhập để kê khai/quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi lương tháng này trả ở tháng sau. Chúc các bạn kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân thành công nhé