Mẫu Biên bản kiểm toán tại Ban quản lý dự án mới nhất hiện nay là Mẫu nào? Khi lập Biên bản kiểm toán cần thực hiện theo nguyên tắc gì?

Mẫu Biên bản kiểm toán tại Ban quản lý dự án mới nhất hiện nay là Mẫu nào? Khi lập Biên bản kiểm toán cần thực hiện theo nguyên tắc gì?

Mẫu Biên bản kiểm toán tại Ban quản lý dự án mới nhất hiện nay là Mẫu nào? Khi lập Biên bản kiểm toán cần thực hiện theo nguyên tắc gì?

Mẫu Biên bản kiểm toán tại Ban quản lý dự án mới nhất hiện nay là Mẫu nào?

Căn cứ Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN ngày 10/01/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Mẫu Biên bản kiểm toán tại Ban quản lý dự án mới nhất hiện nay là Mẫu số 02/BBKT-NS Mục lục ban hành kèm theo Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN.

Tải Mẫu Biên bản kiểm toán tại Ban quản lý dự án mới nhất  Tải về.

Khi lập Biên bản kiểm toán tại Ban quản lý dự án cần thực hiện theo nguyên tắc gì?

Theo nội dung tại Mẫu số 02/BBKT-NS Mục lục ban hành kèm theo Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN, khi lập Biên bản kiểm toán tại Ban quản lý dự án cần thực hiện theo nguyên tắc sau:

– Biên bản kiểm toán được lập tại các đơn vị Ban quản lý, các chủ đầu tư được kiểm toán có trong quyết định kiểm toán khi kiểm toán ngân sách địa phương, Bộ, ngành.

+ Trường hợp Đoàn kiểm toán thành lập các Tổ kiểm toán: Mỗi Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán một số gói thầu, hạng mục công việc tại cùng một Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư) hoặc mỗi Tổ kiểm toán thực hiện tại các Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư) khác nhau thì tại mỗi đơn vị mỗi Tổ kiểm toán lập 01 Biên bản kiểm toán về các nội dung công viêc được giao.

+ Trường hợp Đoàn kiểm toán không lập Tổ kiểm toán: Chỉ thực hiện kiểm toán tại cùng một Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư) thì lập 01 Biên bản kiểm toán với Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư). Trường hợp kiểm toán tại nhiều Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư) khác nhau thì mỗi Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư) lập 01 Biên bản kiểm toán.

– Biên bản kiểm toán phải được lập khi kết thúc kiểm toán tại đơn vị, phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện và phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán.

– Trưởng đoàn kiểm toán ký và chịu trách nhiệm về tính chính xác của Biên bản kiểm toán. Kiểm toán trưởng có trách nhiệm soát xét, chỉ đạo về nội dung của Biên bản kiểm toán.

– Đoàn kiểm toán gửi dự thảo Biên bản kiểm toán cho Tổ Kiểm soát chất lượng kiểm toán trước khi gửi cho đơn vị để lấy ý kiến hoặc tổ chức thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán. Kiểm toán trưởng trực tiếp xem xét (hoặc giao cho Tổ Kiểm soát chất lượng kiểm toán soát xét, lập báo cáo gửi Kiểm toán trưởng) để chỉ đạo Trưởng đoàn, Tổ trưởng.

– Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong Tổ kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận của từng KTV.

– Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; việc chấp hành chính sách pháp luật liên quan của đơn vị đư­ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán.

+ Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán.

+ Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư­u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.

– Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN là: Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán.

Khi nào sẽ áp dụng Mẫu Biên bản kiểm toán tại Ban quản lý dự án mới nhất?

Căn cứ nội dung quy định tại theo Điều 2 Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN như sau:

  • Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26 ngày 6 năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước, các quy định có liên quan đến Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Theo quy định trên thì Mẫu Biên bản kiểm toán tại Ban quản lý dự án mới nhất sẽ được áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký văn bản.

Theo đó, ngày ký văn bản là ngày 10/01/2023. Như vậy, ngày Mẫu Biên bản kiểm toán mới được đưa vào sử dụng là ngày 25/02/2023