Mẫu biên bản mất hóa đơn Liên 2 – đầu vào

Mẫu biên bản mất hóa đơn Liên 2 – đầu vào

Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản.

(Theo khoản 2, điều 24 của Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Dưới đây, AM Accounting xin được cung cấp Mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn:

Tải về tại đây: Mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn

Sau khi lập biên bản này thì người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn liên 2 đầu vào

Còn việc quan trọng nữa đó là bên làm mất hóa đơn sẽ phải làm báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn theo mẫu BC21/AC theo thông tư 39/2014/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các bạn có thể tải mẫu này về tại đây: Mẫu báo cáo mất hóa đơn BC21/AC