Ngành Thuế tăng cường công tác kỷ luật lao động và văn hóa công sở

Ngành Thuế tăng cường công tác kỷ luật lao động và văn hóa công sở

Ngày 30/01/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 391/TCT-TCCB gửi các đơn vị trong toàn ngành Thuế về tăng cường công tác kỷ luật lao động và văn hóa công sở.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chấn chỉnh công tác kỷ luật lao động và văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định về kỷ luật lao động và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc.

Tổng cục Thuế cho biết, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Thuế đã nêu cao tinh thần trách nhiệm; ý thức chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan và đơn vị.

Để tiếp tục phát huy hơn nữa tính kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, thực hiện kỷ luật lao động và văn hóa công sở, Tổng cục Thuế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành Thuế tổ chức chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Thông báo số 1131/TB-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông báo 1037/TB-TCT ngày 15/12/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương lao động, văn hóa công sở và các quy định, chỉ đạo có liên quan.

Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật lao động và văn hóa công sở. Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra công vụ định kỳ hoặc đột xuất để kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật lao động và văn hóa công sở trong quá trình thực thi công vụ.

Giao Cục Kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo và Phòng chống tham nhũng chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu cho Tổng cục Thuế triển khai kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật lao động và văn hóa công sở tại các đơn vị trong toàn ngành; đồng thời yêu cầu các Cục Thuế thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương công sở để chấn chỉnh các vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối những vi phạm