Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính sau khi sáp nhập doanh nghiệp? Doanh nghiệp bị sáp nhập cần phải làm những công việc kế toán gì?

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính sau khi sáp nhập doanh nghiệp? Doanh nghiệp bị sáp nhập cần phải làm những công việc kế toán gì?

Khi tiến hành sáp nhập doanh nghiệp thì kỳ kế toán đầu tiên sau khi sáp nhập, doanh nghiệp mới phải lập và trình bày báo cáo tài chính như thế nào? Cần tuân thủ những nguyên tắc gì? Đối với doanh nghiệp bị sáp nhập cần phải làm những công việc kế toán gì?

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính sau khi sáp nhập doanh nghiệp?

Căn cứ theo Điều 105 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định cụ thể rằng trong kỳ kế toán đầu tiên sau khi sáp nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp mới phải ghi sổ kế toán và trình bày Báo cáo tài chính theo nguyên tắc sau đây:

– Đối với sổ kế toán phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên sổ kế toán của doanh nghiệp cũ được ghi nhận là số phát sinh trên sổ kế toán của doanh nghiệp mới. Dòng số dư đầu kỳ trên sổ kế toán của doanh nghiệp mới không có số liệu.

– Đối với Bảng Cân đối kế toán: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu kế thừa của doanh nghiệp cũ trước khi chuyển đổi được ghi nhận là số phát sinh của doanh nghiệp mới và được trình bày trong cột “Số cuối năm”. Cột “Số đầu năm” không có số liệu.

– Đối với Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Chỉ trình bày số liệu kể từ thời điểm chuyển đổi đến cuối kỳ báo cáo đầu tiên trong cột “Kỳ này”. Cột “Kỳ trước” không có số liệu.

Doanh nghiệp bị sáp nhập cần phải làm những công việc kế toán gì?

Cũng theo Điều 105 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định khi sáp nhập nhiều doanh nghiệp thành một doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp bị sáp nhập phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo Điều 46 Luật Kế toán 2015 quy định cụ thể đơn vị kế toán bị sáp nhập vào đơn vị kế toán khác thì phải thực hiện các công việc sau đây:

– Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;

– Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao;

– Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính cụ thể như sau:

(1) Đối với doanh nghiệp nhà nước

* Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý:

– Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;

– Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

* Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm:

– Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

– Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

(2) Đối với các loại doanh nghiệp khác

– Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

– Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định