Quá trình xác định và đánh giá rủi ro: Thông tin hữu ích khi thực hiện ISA 315 (ban hành lại năm 2019)

Quá trình xác định và đánh giá rủi ro: Thông tin hữu ích khi thực hiện ISA 315 (ban hành lại năm 2019)

Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) đã phát hành tài liệu: Quá trình Đánh giá và Xác định Rủi ro: Thông tin hữu ích khi thực hiện ISA 315 (Ban hành lại năm 2019). Công cụ này giúp kế toán viên, kiểm toán viên triển khai Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 315 (Ban hành lại năm 2019) “Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu” của Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán và đảm bảo quốc tế có hiệu lực đối với cuộc kiểm toán báo cáo tài chính cho các giai đoạn bắt đầu vào hoặc sau ngày 15/12/2021.

Công cụ này cung cấp tổng quan về các khái niệm cơ bản và giải thích các yêu cầu mới và đã có trước đây. Nó cũng bao gồm các ví dụ và nhấn mạnh khả năng mở rộng của chuẩn mực với các đơn vị ít phức tạp hơn. Công cụ này không thay thế việc đọc Chuẩn mực ISA 315 (Sửa đổi năm 2019), bao gồm hướng dẫn áp dụng và các tài liệu giải thích khác.

Công cụ này bao gồm:

– Biểu đồ IAASB cung cấp:

+ Tổng quan quá trình xác định và đánh giá rủi ro trong ISA 315.

+ Tổng quan chi tiết về các yêu cầu liên quan đến việc hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị.

+ Tổng quan chi tiết về các yêu cầu liên quan đến hiểu biết về môi trường công nghệ thông tin và xác định các biện pháp kiểm soát chungcông nghệ thông tin.

–  Trao đổi ngắn gọn về các khái niệm cốt lõi được lựa chọn làm cơ sở cho quá trình xác định và đánh giá rủi ro và cách thức áp dụng.

– Giải thích về một số yêu cầu mới và các yêu cầu khác, được hỗ trợ bởi các ví dụ minh họa.

Công cụ này được xuất bản lần đầu vào tháng 6 năm 2021, đã được cập nhật và xuất bản lại vào tháng 2 năm 2023, hỗ trợ các nỗ lực cải thiện chất lượng kiểm toán trên toàn cầu và rộng hơn là áp dụng và thực hiện các chuẩn mực quốc tế