Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Theo đó, phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập được áp dụng trong các trường hợp người nộp thuế mua, bán sản phẩm giao dịch phổ biến trên thị trường, có giá được niêm yết công khai trên các sàn giao dịch trong nước và quốc tế hoặc các giao dịch xác định mức phí bản quyền, mức lãi suất cho vay và đi vay trong điều kiện tương đồng; người nộp thuế thực hiện đồng thời cả giao dịch liên kết và giao dịch độc lập với các sản phẩm không có khác biệt trọng yếu về đặc tính sản phẩm…

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư quy định rõ người nộp thuế thực hiện kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo mẫu quy định; lập và lưu giữ bộ hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và xuất trình theo yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan thuế …