Thay đổi hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán từ ngày 01/7/2024.

Thay đổi hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán từ ngày 01/7/2024.

Ngày 26/3/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký hành nghề kiểm toán, kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

Thông tư 22/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ quy định về bản sao Chứng chỉ kiểm toán viên trong hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán tại Điều 4 Thông tư 202/2012/TT-BTC.

Theo đó, hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01/ĐKHN.
  • Bản sao hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán.
  • Giấy xác nhận về thời gian thực tế làm kiểm toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04/ĐKHN hoặc tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm kiểm toán hoặc Bản giải trình kèm theo tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm kiểm toán.
  • Bản thông tin cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05/ĐKHN.
  • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán.
  • Hai ảnh màu cỡ 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán.
  • Bản sao Quyết định thôi việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại nơi làm việc trước doanh nghiệp kiểm toán.
  • Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam của kiểm toán viên là người nước ngoài trừ trường hợp pháp luật lao động Việt Nam quy định không cần phải có giấy phép lao động.
  • Tài liệu chứng minh giờ cập nhật kiến thức của kiểm toán viên tại các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán đối với trường hợp có tính giờ cập nhật kiến thức