Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 trong cơ quan thuế

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 trong cơ quan thuế

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 496/QĐ-TCT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.

Chương trình THTK, CLP năm 2024 của Tổng cục Thuế nhằm quy định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về THTK, CLP; đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong năm đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra và đảm bảo đúng quy định tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2024 và Chương trình THTK, CLP năm 2024 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành THTK, CLP gắn liền và bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế trong năm 2024; tập trung vào chủ đề năm 2024 là: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán”.

Quyết định nêu rõ THTK, CLP năm 2024 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau:

Một là, trong quản lý thu, chi ngân sách, sử dụng kinh phí thường xuyên của NSNN, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế. Quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bò, quản lý, sử dụng NSNN; điều hành chỉ NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Hai là, trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công…; xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị các cấp, bảo đảm hiệu quả, thực chất trong xử lý công việc.

Ba là, trong quản lý, sử dụng tài sản công, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thi hành có hiệu qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trong các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế; bám sát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành để nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định, tiêu chuẩn, định mức trang bị tài sản công đôi với các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, thuận lợi trong tổ chức thực hiện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bốn là, trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tỉnh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước, xác định đây là nhiệm vụ, giải pháp căn bản để thực hiện cài cách tiền lương theo Nghị quyết của Quốc hội.

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế thực hiện ngay việc xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2024 của cơ quan, đơn vị