Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng” phải chịu thuế bảo vệ môi trường

Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng” phải chịu thuế bảo vệ môi trường

Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT), có ý kiến đề nghị bỏ hàng hóa “Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng” ra khỏi đối tượng chịu thuế BVMT, vì Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 không quy định về thuốc diệt cỏ hạn chế sử dụng.

Tại dự thảo Nghị quyết gửi lấy ý kiến không đề nghị điều chỉnh mức thuế BVMT và quy định danh mục hàng hóa đối với thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng như quy định hiện hành.

Trước ý kiến đề xuất nêu trên, Bộ Tài chính cho biết: Tại Nghị quyết về biểu thuế BVMT hiện hành (Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12) quy định cụ thể danh mục thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng trên cơ sở quy định của Luật thuế BVMT (tại dự thảo Nghị quyết kế thừa quy định này của Nghị quyết hiện hành)

Luật thuế BVMT đã quy định khung mức thuế đối với các hàng hóa này. Do đó, việc đề xuất bỏ cụm từ “thuộc loại hạn chế sử dụng” là chưa phù hợp với quy định của Luật thuế BVMT (chỉ thu thuế BVMT đối với thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng). Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị giữ như dự thảo Nghị quyết.

Về việc sửa đổi một số tên hoạt chất, tên thương phẩm của các nhóm thuốc bảo vệ thực vật thuộc loại hạn chế sử dụng tại Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết, tiếp thu ý kiến tham gia, Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh lại Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết, trong đó sửa đổi một số tên hoạt chất hoặc tên thương phẩm của nhóm thuốc bảo vệ thực vật thuộc loại hạn chế sử dụng (thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng và thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng) như đề nghị nêu trên.

Minh Anh
TBTC