Tổng cục Thuế chỉ đạo triển khai khen thưởng người nộp thuế có thành tích xuất sắc trong chấp hành nghĩa vụ thuế

Tổng cục Thuế chỉ đạo triển khai khen thưởng người nộp thuế có thành tích xuất sắc trong chấp hành nghĩa vụ thuế

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 143/TCT-TTHT ngày 16/01/2023 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Thuế doanh nghiệp lớn yêu cầu các Cục Thuế hướng dẫn khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022.

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế căn cứ tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, đối chiếu với tiêu chuẩn khen thưởng, thực hiện xét khen thưởng đối với người nộp thuế có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định.

Các hình thức khen thưởng gồm: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế.

Tổng cục Thuế lưu ý các đơn vị về khai một số chỉ tiêu trên các mẫu biểu, như: Doanh thu, Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước, Nợ thuế, Xử phạt vi phạm thủ tục về thuế, Xử phạt vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thuế.

Đồng thời, Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phát động thi đua, tuyên truyền, thông báo rộng rãi tới người nộp thuế trên địa bàn quản lý về công tác khen thưởng người nộp thuế nhằm xây dựng, theo dõi, nhân rộng những người nộp thuế tiêu biểu trong những năm tiếp theo.

Đối với hồ sơ đề nghị khen thưởng người nộp thuế, các Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định, trong đó đặc biệt lưu ý các nội dung, bao gồm: Tờ trình Tổng cục Thuế; Trích ngang thành tích của người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế; Báo cáo thành tích có xác nhận của Cục Thuế và xác nhận của đơn vị chủ quản (nếu có) đối với trường hợp Cục Thuế có hồ sơ đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ