Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 66086/CT-TNCN ngày 5/10/2016 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thu nhập chịu thuế TNCN đối với bảo hiểm sức khỏe, Tổng cục Thuế có công văn số 5638/TCT-TNCN ngày 08/12/2017 trả lời như sau:

Căn cứ điểm đ, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn: “Các khoản thu nhập chịu thuế

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức.

đ.2) Khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động đối với những sản phẩm bảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm”

Căn cứ Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 như sau: “Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động .”

Căn cứ các hướng dẫn trên, khoản bảo hiểm sức khỏe (khoản bảo hiểm không bắt buộc không tích lũy về phí bảo hiểm) mà người sử dụng lao động mua cho người lao động không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động kể từ ngày 01/01/2015./.

TCT