Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế về sử dụng hóa đơn, biên lai

Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế về sử dụng hóa đơn, biên lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4567/CT-HCQTTVAC ngày 5/7/2017 và số 4835/CT-HCQTTVAC ngày 20/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về sử dụng hóa đơn, biên lai khi thực hiện thanh quyết toán kinh phí KCB BHYT, Tổng cục Thuế có công văn ngày 4705/TCT-CS ngày 12/10/2017 trả lời như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 9 Mục 2 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định giá, phí dịch vụ sự nghiệp công;

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí quy định điều khoản chuyển tiếp;

Bộ Tài chính đã có công văn số 19145/BTC-TCT ngày 23/12/2015 hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ khi thu tiền khám chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập: “Căn cứ quy định tại Luật Khám chữa bệnh năm 2009, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ, không thực hiện thu phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Do vậy, từ ngày 01/01/2016, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế công lập khi thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong khung giá do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập sử dụng hóa đơn theo quy định tại quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.”

Tiếp theo công văn số 19145/BTC-TCT ngày 23/12/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 1376/BTC-TCT ngày 26/01/2016 hướng dẫn: “Để tránh lãng phí đối với Biên lai thu phí, lệ phí còn tồn, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở y tế công lập có thời gian đặt in mẫu hóa đơn phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các cơ sở y tế công lập đang sử dụng các loại Biên lai thu phí, lệ phí đã mua của cơ quan thuế hoặc do đơn vị tự in, đặt in đã thực hiện thông báo phát hành trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2016”

Căn cứ các hướng dẫn trên, kể từ ngày 01/01/2017 viện phí không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội XIII mà chuyển sang cơ chế giá theo quy định pháp luật và thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật thuế. Theo đó, cơ sở y tế khi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh thì sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp các cơ sở y tế thuộc Bộ Quốc phòng- Bệnh viện 268, bệnh xá Công An tỉnh Thừa Thiên Huế (Bộ Công An), Trạm xá Công An, Trạm xá Bộ đội Biên Phòng, Bệnh viện quân y… sử dụng Biên lai thu phí lệ phí để thu tiền khám chữa bệnh cho cán bộ và người dân, sử dụng chứng từ thu theo hướng dẫn tại công văn số 8417/BTC-TCT ngày 23/6/2015 để thanh toán KCB BHYT theo hợp đồng ký với cơ quan BHXH, từ ngày 1/7/2016 thực hiện ngừng sử dụng Biên lai thu phí lệ phí và thanh hủy theo hướng dẫn tại công văn số 1376/BTC-TCT ngày 26/1/2017 của Bộ Tài chính thì sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính để lập khi thu tiền cung ứng khám chữa bệnh, thanh toán tiền KCB BHYT với cơ quan BHXH.

Trường hợp đơn vị có sử dụng Phiếu thu để thu tiền khám chữa bệnh của bệnh nhân thì đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế để xem xét hướng dẫn đơn vị đăng ký Phiếu thu là hóa đơn theo quy định, ghi tên là “HÓA ĐƠN-PHIẾU THU TIỀN” và thể hiện được các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thực hiện việc phát hành theo quy định.

TCT