Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế

Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 54747/CT-TTHT ngày 14/8/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị hướng dẫn về thuế nhà thầu đối với hợp đồng mua phần mềm từ nước ngoài của Công ty cổ phần Hệ thống Công nghệ và giải pháp MCS (sau đây gọi là Công ty MCS), Tổng cục Thuế có công văn số 5763/TCT-CS ngày 15/12/2017 trả lời như sau:

Căn cứ khoản 3, Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn:

“3. Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là các khoản thu nhập nhận được dưới bất kỳ hình thức nào trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I), không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài. Thu nhập chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể như sau:

-Thu nhập từ tiền bản quyền là khoản thu nhập dưới bất kỳ hình thức nào được trả cho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, bản quyền phần mềm (bao gồm: các khoản tiền trả cho quyền sử dụng, chuyển giao quyền tác giả và quyền chủ sở hữu tác phẩm; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; chuyển giao công nghệ, bản quyền phần mềm)”

Căn cứ Khoản 21, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“21.Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; …

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, Công ty MCS ở Việt Nam mua phần mềm hệ điều hành và phần mềm diệt virus của Công ty Microtec PTE LTD ở Singapore, sau đó cung cấp phần mềm cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia để cài đặt cho máy ATM ở Campuchia thì thu nhập từ việc bán phần mềm của Công ty Microtec PTE LTD ở Singapore cho Công ty MCS ở Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu (Thuế TNDN)./.

TCT