Tổng cục Thuế phê duyệt đề án đánh giá thực trạng ưu đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng cục Thuế phê duyệt đề án đánh giá thực trạng ưu đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 với yêu cầu “phải tiến hành rà soát các chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế trong nhiệm vụ cơ cấu lại ngân sách nhà nước” cũng như triển khai các hoạt động của chương trình chống xói mòn cơ sở tính thuế và dịch chuyển lợi nhuận (BEPS) mà cụ thể là hành động 5 chống lại các thông lệ về thuế gây hại có hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 901/QĐ-TCT về việc phê duyệt đề án đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với mục tiêu đánh giá một cách toàn diện về hệ thống chính sách thuế liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi theo các điều kiện ưu đãi, đề xuất và kiến nghị hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách quản lý thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phạm vi đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được xác định ngoài Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành là các văn bản pháp luật có liên quan khác và có hiệu lực thi hành cùng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành như các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.., đánh giá thủ tục hành chính thuế và các quy trình quản lý thuế có liên quan.

Phạm vi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi là các doanh nghiệp hoạch toán kết quả kinh doanh độc lập thuộc quản lý của cơ quan thuế trong phạm vi cả nước với kỳ đánh giá là 03 năm (2014-2016).

Đề án cũng sẽ thiết lập báo cáo kinh nghiệm quốc tế trên cơ sở tổng hợp thông lệ quốc tế từ các quốc gia có thực hiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, các nước có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Việt Nam. Việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi được chia làm hai bộ phận gồm xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và không theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề án dự kiến kết thúc vào cuối năm 2018, kết quả đề án sẽ bổ sung thêm cơ sở thực tiễn để cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian tới./.

Tuấn Anh
TCT