Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.0; Nhận tờ khai mã vạch tập trung (NTK_TMS) phiên bản 2.5.3; Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.0; Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.2; Dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.3.0; Quản lý thuế tập trung (TMS) phiên bản 2.4 đáp ứng các nội dung còn lại thuộc giai đoạn 3,4 nêu tại công văn số 1147/TCT-KK; đồng thời nâng cấp báo cáo kế toán đáp ứng công văn số 3494/TCT-KK ngày 07/8/2017 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu báo cáo kế toán theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

– Nâng cấp các ứng dụng iHTKK, eTAX, HTKK, NTK_TMS cập nhật danh mục biểu thuế (phí) tài nguyên, TTĐB, BVMT và phí, lệ phí tương ứng với các tiểu mục mới theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC.

Nâng cấp ứng dụng TMS:
Hỗ trợ hạch toán tờ khai có tiểu mục thay đổi theo các tiểu mục mới kể từ sau thời điểm nâng cấp ứng dụng bao gồm các tờ khai có ký hiệu (TTĐB, TAIN, PHLP, BVMT, CNKD, BCSDHD-CNKD PTHU_VSP, TK-VSP, ĐCĐB_VSP, TNS) .
Chuyển đổi dữ liệu số thuế phải nộp trên các tờ khai trên để khi NNT nộp tờ khai bổ sung thì có thể hỗ trợ hạch toán tự động phần nghĩa vụ chênh lệch theo tiểu mục mới.
Nâng cấp các chức năng xử lý tờ khai, quyết định, chứng từ, thông báo để hạch toán nghĩa vụ của người nộp thuế vào các tiểu mục mới trên ứng dụng TMS, chặn không cho hạch toán vào tiểu mục đã hết hiệu lực.
Chuyển đổi dữ liệu số thuế còn phải nộp, nộp thừa của các tiểu mục đã hết hiệu lực sang tiểu mục mới (trừ số thuế còn phải nộp của tiểu mục 4911 đã được chuyển đổi khi nâng cấp ứng dụng đáp ứng các nội dung thuộc giai đoạn 1,2 và số thuế nộp thừa tiểu mục 4911 cơ quan thuế phải rà soát và điều chỉnh theo hướng dẫn tại công văn số 1147/TCT-KK).
Nâng cấp ứng dụng sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu trên các báo cáo kế toán thuế (BC2, BC3, BC10) theo công văn số 3494/TCT-KK ngày 07/8/2017 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu báo cáo kế toán theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC và hướng dẫn thực hiện MLNSNN.
Thời gian nâng cấp các ứng dụng: Từ 09h00 ngày 11/11/2017 đến hết 24h00 ngày 12/11/2017

TCT