Tổng cục Thuế thông báo về việc tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu của người sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử.

Tổng cục Thuế thông báo về việc tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu của người sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử.

Thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế, từ ngày 01/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng triển khai hoá đơn điện tử, Tổng cục Thuế (Cục Công nghệ thông tin) thông báo về việc tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu của người sử dụng cụ thể như sau:

1. Thời gian và phạm vi tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ:

– Từ ngày 11/01/2022, đầu mối hỗ trợ các ứng dụng CNTT đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế là Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử thuộc Cục CNTT.

–  Phạm vi hỗ trợ: Tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan thuế và các tổ chức, đơn vị liên quan (NSD) trong quá trình khai thác, sử dụng các ứng dụng CNTT đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế triển khai, cung cấp.

Lưu ý: Các yêu cầu hỗ trợ liên quan đến chính sách, quy trình nghiệp vụ, Cục Thuế và người nộp thuế vẫn liên hệ với Trung tâm điều hành Hóa đơn điện tử qua email đường dây nóng duongdaynonghddt@gdt.gov.vn và số điện thoại 024.335.99333 để được xử lý.

2. Cách thức tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ:

Các vướng mắc trong quá trình khai thác, sử dụng các ứng dụng CNTT đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế triển khai, người sử dụng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử thuộc Cục CNTT qua các kênh hỗ trợ như sau:

–  Tổng đài hỗ trợ (24/7): 024.730.55999, chọn số máy lẻ cần gọi:

+ Bấm phím 1: Nếu người sử dụng là Doanh nghiệp

+ Bấm phím 2: Nếu người sử dụng là Cá nhân, Hộ kinh doanh

+ Bấm phím 3: Nếu người sử dụng là Đơn vị, Tổ chức khác (bao gồm các Cục Thuế).

+ Bấm phím 0: Để nghe lại dịch vụ

Lưu ý: Các cuộc gọi đến tổng đài Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế được ghi âm nhằm nâng cao chất lượng hỗ trợ người nộp thuế.