VACPA phát hành sách hướng dẫn thực hiện kế toán theo chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

VACPA phát hành sách hướng dẫn thực hiện kế toán theo chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

Trong tháng 3/2018, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phát hành cuốn sách “207 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp”, do nhóm tác giả VACPA và trường Đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, đây là sản phẩm chuyên môn của VACPA. Quyển sách giúp bạn đọc nắm vững và vận dụng đúng các nội dung của Chế độ Kế toán hành chính, sự nghiệp mới ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành, đặc biệt là các quy định mới ban hành.

Bên cạnh những nội dung cơ bản của chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, cuốn sách trình bày toàn bộ sơ đồ kế toán để thể hiện một cách dễ hiểu, ngắn gọn cách thực hiện kế toán theo các phần hành kế toán. Cuốn sách đã tập trung vào các trường hợp mà các đơn vị thường gặp phải khó khăn, vướng mắc trong quá trình hạch toán, có giải thích chi tiết các trường hợp theo quy định mới để cung cấp đầy đủ những thông tin mới nhất theo quy định của pháp luật về kế toán, thuế, đặc biệt là Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017. Từ đó giúp cho bạn đọc nắm bắt đầy đủ, kịp thời những quy định hiện hành của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo đầy đủ và hữu ích cho các nhà quản lý, kế toán trưởng (phụ trách kế toán), nhân viên kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn về kế toán, thuế, giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng và những người khác quan tâm đến kế toán.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua sách để nghiên cứu, áp dụng hoặc tặng khách hàng, đối tác…, xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng VACPA Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 3 Toà nhà Dự Án, số 4 ngõ hàng chuối 1;
Điện thoại: 024 399 724 334 (máy lẻ 104)/ di động: 0982064576;

Văn phòng đại diện VACPA tại Tp. Hồ Chí Minh – Địa chỉ: Phòng 23, lầu 1, số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028 39 306 435/ di động: 0918843485.
Nội dung cụ thể của cuốn sách, bao gồm:

Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP (Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)
DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN (Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)
DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN (Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)
SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU
Phần I

Các sơ đồ kế toán tiền

Phần II

Các sơ đồ kế toán đầu tư tài chính

Phần III

Các sơ đồ kế toán hàng tồn kho

Phần IV

Các sơ đồ kế toán tài sản cố định

Phần V

Các sơ đồ kế toán các khoản phải thu

Phần VI

Các sơ đồ kế toán các khoản nợ phải trả

Phần VII

Các sơ đồ kế toán phải trả người lao động và các khoản phải nộp theo lương

Phần VIII

Các sơ đồ kế toán các khoản tạm chi, tạm thu

Phần IX

Các sơ đồ kế toán các khoản nhận trước chưa ghi thu

Phần X

Các sơ đồ kế toán nguồn vốn kinh doanh, thặng dư (thâm hụt) lũy kế,
các quỹ và nguồn cải cách tiền lương

Phần XI

Các sơ đồ kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái

Phần XII

Các sơ đồ kế toán thu, chi hoạt động do ngân sách nhà nước cấp

Phần XIII

Các sơ đồ kế toán thu, chi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

Phần XIV

Các sơ đồ kế toán thu, chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại

Phần XV

Các sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Phần XVI

Các sơ đồ kế toán chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ

Phần XVII

Các sơ đồ kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính

Phần XVIII

Các sơ đồ kế toán thu nhập khác, chi phí khác

Phần XIX

Các sơ đồ kế toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

Phần XX

Các sơ đồ kế toán xác định kết quả

Phần XXI

Các sơ đồ kế toán các tài khoản ngoài bảng

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN, MẤU BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN (Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)
MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
– Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội ban hành Luật kế toán

– Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ về báo cáo
tài chính nhà nước

– Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật kế toán

Cuốn sách được bán với giá 306.000 đồng/cuốn (ngoài ra nếu cá nhân, tổ chức mua với số lượng lớn từ 5 quyển trở lên sẽ được chiết khấu theo tỷ lệ tương ứng phù hợp).

Trích nguồn: VACPA