Việt Nam trở thành thành viên thứ 100 của Diễn đàn hợp tác thực hiện BEPS

Việt Nam trở thành thành viên thứ 100 của Diễn đàn hợp tác thực hiện BEPS

Ngày 19/6/2017, Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã ký Thư gửi Tổng thư ký OECD để thông báo Việt Nam đồng ý tham gia Diễn đàn hợp tác thực hiện các giải pháp chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (Diễn đàn hợp tác thực hiện BEPS).

Ngày 21-22/6/2017, tại Phiên họp lần 3 của Diễn đàn hợp tác thực hiện BEPS diễn ra tại Noordwijk, Hà Lan, Việt Nam đã chính thức tuyên bố việc tham gia vào Diễn đàn BEPS và trở thành thành viên thứ 100 của Diễn đàn này.

Việc thông báo này sẽ có tác động tích cực về mặt kinh tế lẫn chính trị khi năm 2017 Việt Nam là chủ nhà APEC, BEPS là một nội dung thảo luận trong Tiến trình Hội nghị Bộ trưởng APEC 2017, đồng thời đưa ra tín hiệu tốt góp phần làm tăng uy tín quốc tế của Việt Nam về môi trường chính sách, nỗ lực của Chính phủ về huy động nguồn thu nội địa, tăng mức tín nhiệm đối với các thể chế tài chính quốc tế và các đối tác tài chính song phương và đa phương (WB, EU, IMF…).

Với việc trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác thực hiện BEPS, Việt Nam sẽ cùng các thành viên khác của Diễn đàn triển khai các Hành động BEPS một cách nhất quán và toàn diện, với lộ trình thời gian thực hiện tùy thuộc phù hợp với trình độ phát triển và năng lực quản lý của mình.

Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ tham gia Diễn đàn toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi thông tin để phục vụ mục đích thuế, Hiệp ước đa phương về Hỗ trợ hành chính thuế để triển khai thực hiện ngay tiêu chuẩn tối thiểu về Áp dụng Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (Hành động 13).

Trên cơ sở đó, OECD sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế (WB, EU, IMF…) tiến hành hỗ trợ cho Việt Nam triển khai thực hiện cụ thể thông qua: rà soát chính sách, cử đoàn chuyên gia vào làm việc để giới thiệu/hỗ trợ xây dựng chính sách, cơ sở hạ tầng thông tin, xây dựng bộ máy và đào tạo cụ thể; xây dựng kế hoạch hành động của Việt Nam đến 2020.

TCT