Vướng mắc khi thực hiện cấp mã số thuế của viện nghiên cứu mở Liên Hoa

Vướng mắc khi thực hiện cấp mã số thuế của viện nghiên cứu mở Liên Hoa

Ngày 11/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 5684/TCT-KK để hướng dẫn trả lời vướng mắc công văn số 5167/CT-KKKTT ngày 25/9/2017 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà về việc vướng mắc khi thực hiện cấp mã số thuế của Viện nghiên cứu mở Liên Hoa. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Điều 3, Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

– Điều 9, Điều 12 Luật Khao học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013;

– Điều 8 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ;

– Điểm b Điều 2, Điểm g Khoản 1 Điều 5 và Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

– Công văn số 281/ĐKKD-NV ngày 22/11/2017 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh -Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Công văn 5521/TCT-KK ngày 22/12/2015 của Tổng cục Thuế về việc đăng ký thuế đối với tổ chức khoa học và công nghệ.

Căn cứ các quy định nêu trên, căn cứ Quyết định số 05/QĐ-2017 ngày 05/06/2017 của Doanh nghiệp tư nhân Liên Hoa Bình Phương về việc thành lập Viện nghiên cứu mở Liên Hoa là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc thì:

Trường hợp doanh nghiệp (Công ty mẹ) có đăng ký ngành nghề kinh doanh khoa học công nghệ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, doanh nghiệp xác định tổ chức khoa học và công nghệ do doanh nghiệp thành lập là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2013 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ do doanh nghiệp thành lập được tổ chức dưới hình thức theo quy định tại Điều 9 Luật Khoa học và công nghệ, có hoạt động độc lập, có điều lệ tổ chức và hoạt động, có con dấu, có vốn điều lệ và không thuộc các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, thì tổ chức khoa học và công nghệ phải thực hiện thủ tuc theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính nêu trên để được cấp mã số thuế 10 số./.

TCT