Vướng mắc về khai, nộp thuế GTGT tập trung.

Vướng mắc về khai, nộp thuế GTGT tập trung.

Ngày 12/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 5709/TCT-DNL v/v khai, nộp thuế GTGT tập trung để hướng dẫn trả lời vướng mắc công văn số 68574/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hà Nội và công văn số 513/2017/MBS-CV ngày 14/9/2017 của Công ty Cổ phần chứng khoán MB đề nghị được khai, nộp thuế GTGT tập trung tại Trụ sở chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tang cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng với người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế GTGT chung cho cả đơn vị trực thuộc…

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trự sở chính của người nộp thuế.”

Tại Điểm 1 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy đinh:

“1.Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ…”

Tại Điểm b, Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3,4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“b) Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có thành lập chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp), nếu chi nhánh thuộc trường hợp kê khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì xác định phương pháp tính thuế của chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu hoặc chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố cùng với doanh nghiệp có trụ sở chính nhưng không thực hiện kê khai riêng thì thực hiện kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp. ”

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty cổ phần Chứng khoán MB thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT cho chi nhánh phụ thuộc theo hướng dẫn tại Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể:

-Trường hợp chi nhánh phụ thuộc ở địa phương cấp tỉnh, thánh phố trực thuộc trung ương cùng vơi nơi Công ty cổ phần Chứng khoán MB đóng trụ sở chính thì Công ty thực hiện khai thuế GTGT cho cả chi nhánh phụ thuộc, trừ trường hợp đáp ứng đủ điều kiện và có nhu cầu kê khai thuế GTGT cho cả chi nhánh phụ thuộc, trừ trường hợp đáp ứng đủ điều kiện và có nhu cầu kê khai, nộp thuế riêng theo hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

-Trường hợp chi nhánh phụ thuộc ở địa phương cấp tỉnh, thánh phố trực thuộc trung ương khác vơi nơi Công ty cổ phần Chứng khoán MB đóng trụ sở chính thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, về phương pháp tính thuế GTGT của các chi nhánh thì thực hiện đăng ký theo quy định tại điểm b, Khoản 4 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính. Nếu chi nhánh phụ thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính.

TCT