Ý kiến tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng

Ý kiến tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng

Ngày 25/05/2017, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 5001/BTC-TCDN ngày 18/04/2017 của Bộ Tài chính về việc đề nghị VACPA cho ý kiến tham gia vào dự thảo Thông tư thay thế các Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và các thông tư sửa đổi của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

Sau khi nghiên cứu và tổng hợp các ý kiến nhận được, Chủ tịch VACPA đã ký công văn số 240-2017/VACPA ngày 15/06/2017 gửi Bộ Tài chính.

Nội dung công văn chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm dưới đây.