Yêu cầu toàn ngành Thuế chấp hành nghiêm quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia

Yêu cầu toàn ngành Thuế chấp hành nghiêm quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia

Để tiếp tục tăng cường ý thức chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 3707/TCT-KTNB ngày 22/8/2023 về chấn chỉnh việc chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu, bia.

Thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia thì không lái xe

Công văn 3707/TCT-KTNB nêu rõ, thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2169/TCT-TVQT ngày 22/6/2022 về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia thì không lái xe.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế thường xuyên tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe của con người, gia đình và cộng đồng, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự và an toàn xã hội. Tuyên truyền lối sống lành mạnh, những kiến thức và kỹ năng phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm tăng cường kỷ luật, ý thức tuân thủ Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia. Đề cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo tổ chức triển khai và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế.

Các đơn vị trong toàn ngành Thuế cần áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát và có hình thức xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm việc sử dụng bia, rượu trong giờ làm việc, từ đó góp phần răn đe và nâng cao ý thức thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia