Viettel được khấu trừ thuế TNCN tập trung tại trụ sở chính

Viettel được khấu trừ thuế TNCN tập trung tại trụ sở chính

Trước kiến nghị của Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) về việc khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tập trung tại trụ sở chính của tập đoàn, Tổng cục Thuế đã đồng ý cho Viettel được khấu trừ thuế TNCN tập trung tại trụ sở chính như kiến nghị.

Lý do để Viettel kiến nghị được khấu trừ thuế TNCN tập trung tại trụ sở chính, đó là tập đoàn đang thực hiện theo mô hình trụ sở chính tập đoàn hạch toán tập trung và trực tiếp chi trả thu nhập cho người lao động tại trụ sở chính. Các khoản chi gồm: Thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công của cán bộ công nhân viên toàn tập đoàn; tiền thù lao tiền công, tiền khác cho cá nhân thực hiện dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng…

Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ các quy định hiện hành như Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC đều cho phép tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ văn bản hướng dẫn về quản lý thuế.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, để các doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế cho nhiều cơ quan thuế đối với một số sắc thuế TNCN, đảm bảo phù hợp với mô hình hoạt động, kinh doanh và chi trả thu nhập của Viettel, giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã đồng ý cho phép Viettel được khấu trừ thuế TNCN tập trung tại trụ sở chính và có hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.

Theo đó, về kê khai thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu Viettel thực hiện kê khai thuế TNCN tập trung tại trụ sở của Viettel đối với các khoản thu nhập bao gồm: Các khoản thu nhập thường xuyên do tập đoàn chi trả, các khoản thu nhập phát sinh không thường xuyên do đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc chi trả.

Các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN khi chi trả các khoản thu nhập không thường xuyên và chuyển số liệu về tập đoàn để tổng hợp, kê khai thuế TNCN tập trung tại tập đoàn.

Về nộp thuế, tập đoàn thực hiện nộp thuế TNCN cho các địa phương nơi có trụ sở chính và đơn vị hạch toán phụ thuộc. Số thuế TNCN phải nộp được phân chia cho từng địa phương theo số thuế TNCN thực tế phát sinh ở trụ sở chính và đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Tổng cục Thuế cũng lưu ý, khi nộp tờ khai thuế TNCN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại trụ sở chính của Viettel, phải tiến hành lập bảng kê chi tiết số thuế nộp theo từng địa phương nơi có trụ sở chính, đơn vị trực thuộc và chuyển bảng kê chi tiết này cho cơ quan thuế địa phương nơi có đơn vị trực thuộc để đối chiếu số thu.

Căn cứ bảng kê chi tiết này, trụ sở chính của Viettel chuyển số tiền phải nộp này về cơ quan thuế địa phương qua kênh thanh toán liên ngân hàng thương mại ủy nhiệm thu, để Kho bạc Nhà nước địa phương hạch toán số thu phát sinh phù hợp với trụ sở chính đã kê khai./.