Vướng mắc về chính sách thuế TNCN

Vướng mắc về chính sách thuế TNCN

Ngày 27/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 668/TCT-TNCN để hướng dẫn trả lời vướng mắc công văn số 19887/CT-TNCN ngày 29/11/2016 của Cục thuế tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn về khoản phí bảo hiểm đóng tại nước ngoài được trừ vào thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c, khoản 2, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Taid chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế rhu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“c) Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người Việt nam là cá nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công ở ngước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cư trú mang quốc tịch hoặc làm việc tương tự quy định của Pháp luật Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệmnghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân.”

Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp cá nhân là người nước ngoài thuộc đối tượng cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả tại nước ngoài tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc của quốc gia nơi cá nhân mang quốc tịch tương tự như các khoản bảo hiểm bắt buộc tại Việt Nam như bảo hiểm xá hội, bảo hiểm ý tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì các khoản bảo hiểm đó được trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân. Cá nhân cần xuất trình các chứng từ chứng minh các khoản bảo hiểm đã đóng tại nước ngoài để có cơ sở khấu trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Tổ Web