Vướng mắc về chính sách thuế TNCN

Vướng mắc về chính sách thuế TNCN

Ngày 25/5/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2204/TCT-TNCN v/v chính sách thuế TNCN để trả lời vướng mắc công văn số 27097/CT-TTHT ngày 4/5/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc quyết toán thuế TNCN. Theo đó, Công văn số 2204/TCT-TNCN trả lời cụ thể như sau:

Điểm b, Khoản 4, Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định:

“Trường hợp cá nhân thuộc diện quyết toán thuế theo quy định thì thu nhập chịu thuế của năm là tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế đã quy đổi.”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội: Công ty tính thu nhập có thuế từng tháng trên cơ sở quy đổi thu nhập chưa có thuế từng tháng, cuối năm cộng vào để xác định thu nhập tính thuế cả năm.

TCT