Xin ý kiến về Bảng câu hỏi phục vụ KSCL dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT lần 1

Xin ý kiến về Bảng câu hỏi phục vụ KSCL dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT lần 1

Theo quy định tại khoản 4, Điều 9 Thông tư số 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, tổ chức nghề nghiệp kiểm toán có trách nhiệm “Phối hợp với cơ quan kiểm tra xây dựng, cập nhật các tài liệu hướng dẫn kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán” và theo yêu của Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán), trong năm 2017, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã triển khai xây dựng Bảng câu hỏi phục vụ kiểm soát chất lượng (KSCL) dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) (sau đây gọi là “Bảng câu hỏi”).

Để triển khai xây dựng Bảng câu hỏi, ngày 29/05/2017, Chủ tịch VACPA đã ký quyết định số 213-2017/QĐ-VACPA thành lập Tổ xây dựng bảng câu hỏi phục vụ KSCL dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT (sau đây gọi là “Tổ xây dựng”) bao gồm các thành viên được huy động từ Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Vụ Đầu tư), từ các công ty kiểm toán có kinh nghiệm trong dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT và cán bộ chuyên môn VACPA. Trên cơ sở Dự thảo Bảng câu hỏi do VACPA biên soạn, Tổ xây dựng đã tổ chức các cuộc họp để trao đổi, thống nhất các nội dung cụ thể của Bảng câu hỏi. Đến nay VACPA đã hoàn thiện dự thảo lần 01 Bảng câu hỏi và tài liệu hướng dẫn thực hiện Bảng câu hỏi.

Ngoài mục đích cung cấp cho Bộ Tài chính và cơ quản quản lý Nhà nước sử dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT, Bảng câu hỏi còn để hướng dẫn công ty kiểm toán tự kiểm tra, soát xét nội bộ hồ sơ kiểm toán BCQTDAHT đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp. Đồng thời, căn cứ trên Bảng câu hỏi, VACPA sẽ phát triển các tài liệu chuyên môn để hướng dẫn thực hiện kiểm toán BCQTDAHT cho các công ty kiểm toán và kiểm toán viên.

Nhằm đảm bảo Bảng câu hỏi phù hợp với các yêu cầu của pháp luật, chuẩn mực nghề nghiệp và các quy định có liên quan, đồng thời phù hợp với thực tế hoạt động kiểm toán BCQTDAHT tại Việt Nam, VACPA rất mong nhận được ý kiến của Ông/Bà về Dự thảo Bảng câu hỏi và các nội dung tập trung xin ý kiến được trình bày tại phụ lục đính kèm công văn này.

Hình thức tham gia ý kiến có thể theo một trong hai cách sau đây:

(1) Gửi trực tiếp công văn hoặc email về VACPA Hà Nội;

(2) Sửa trực tiếp trên tập tin (file mềm) của dự thảo (để Highlight, chữ màu khác hoặc Comment) và gửi lại file mềm cho VACPA.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về VACPA trước ngày 20/11/2017 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 – Tòa nhà Dự án – Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Email: hoangthinga@vacpa.org.vn; Điện thoại: 043.972.4334 (máy lẻ 106);

Trân trọng cám ơn sự hỗ trợ của Ông/Bà cho hoạt động của VACPA và nghề nghiệp kiểm toán độc lập./.

File đính kèm:
2. Phu luc xin y kien Bang cau hoi.docx
3. Huong dan thuc hien Bang cau hoi.doc
4. Bang cau hoi KSCL BCQTDAHT xin y kien lan 1.xlsx
cv 538-2017-VACPA Xin y kien ve Bang cau hoi phuc vu KSCL dich vu kiem toan BCQTDAHT.pdf

Trích nguồn: VACPA